Sesongplasser til salgs eller ledige 2018.

Regler for sesongplasser Kyrping Camping

Sesongplassgjester skal rette seg etter ordensregler for campingplasser som er oppslått på plassen.

Hver plass er på 80 - 100 m2. Både vognen og bilen skal plasseres innenfor tomteområdet. Biler skal ikke parkeres på tilkomstveiene eller areal som skal benyttes for "døgnturister" mellom 01.04 og 30.09.

Sesongavgiften gjelder for bruk av plassen for et helt kalenderår fra 01.01 til 31.12 samt vinterlagring av vognen frem til 01.04 for de som vil selge plassen. Det gis ikke moderasjon for kortere tid enn ett år. Avgiften vil i fremtiden kunne bli differensiert i forhold til beliggenhet, tomtestørrelse og bebygd område. Dette er innført for 8 plasser i 2015.

Sesongplassavgiften vil bli fakturert ut i april.

Det skal betales for strøm etter forbruk to ganger hvert år. Første gang i påsken og andre gang innen 1.september.

Hovedbrukeren av vognen er en familie. Andre som benytter vognen når eier ikke er tilstede, skal betale personavgift. Fremleie av plassen er ikke tillatt.

Dersom man vil si opp plassen skal Kyrping Camping Informeres om dette. Plassen skal da ryddes helt og alle ujevnheter rettet opp. Evt. rydding/planering av plass vil bli fakturert etter tidsforbruk. Ved videresalg av plass skal selger betale 7% av salgssummen til Kyrping Camping for det som overdras "på rot".

Alle tilbygg skal godkjennes av Kyrping Camping. I utgangspunktet tillates kun hvitt tilbygg av type "Isocamp" samt 90 cm høyde på rekkverk/levegg. Det skal være minimum 3 m mellom hver enhet. Detter både av hensyn til brannforskriften og at en bil skal kunne parkeres mellom enhetene.

Det skal betales båtplassavgift for alle båter, også "hagebåter". Båtplassene kan ikke fremleies. Kyrping Camping forbeholder seg retten til å benytte båtplassene for sine døgngjester i de periodene leier ikke selv har båt på sjøen.

Renovasjonstjenesten på plassen gjelder kun for husholdningsavfall. Det er tilrettelagt for kompostering, beholdere for papp, papir. Den dyreste fraksjonen "restavfall skal kastes i den største containeren. Vi vil ikke tillate at denne containeren benyttes til kassert elektrisk utstyr, gammelt inventar eller bygningsmateriell. Dette avfallet må hver enkelt bringe til deponeringsanlegg slik man gjør hjemme.

Movie Kyrping Camping

Follow us on Facebook